Branża muzyczna dotkliwie odczuwa przedłużające się zamknięcie

u00a0

u2013u00a0Brak koncertu00f3w jest dramatem, bo to na nich iu00a0sprzedau017cy biletu00f3w artyu015bci gu0142u00f3wnie zarabiaju0105. Niespecjalnie sprawdziu0142 siu0119 u2013 przynajmniej wu00a0naszym przypadku, ale myu015blu0119, u017ce na u015bwiecie teu017cu00a0nie jest zu00a0tymu00a0zbyt dobrzeu00a0u2013u00a0model koncertu00f3w onlineu2019owych.u00a0Jeu017celi wykupi siu0119 dostu0119p, mou017cna byu0107 na swoistym backstageu2019u,u00a0widziau0142emu00a0teu017cu00a0takie przypadki,u00a0kiedyu00a0artysta po koncercie rozmawiau0142 zu00a0publicznou015bciu0105u00a0na Zoomie.u00a0To jednak nieu00a0jestu00a0to samo. Tou00a0ciu0105gle jestu00a0traktowane jako taki tymczasowyu00a0substytut, a nieu00a0prawdziwy koncert u2013 mu00f3wi Piotr Metz, dziennikarz muzyczny.

Pandemia COVID-19 nieu00a0oszczu0119dziu0142a branu017cy muzycznej, ktu00f3ra wytwarza ok. 3,5 proc. krajowego PKB. Wiu0119kszou015bu0107 koncertu00f3w, festiwali iu00a0wydarzeu0144 kulturalnych wiosnu0105 ubiegu0142ego roku zostau0142a przeu0142ou017cona na pu00f3u017aniejsze miesiu0105ce. Odbyu0142a siu0119 tylko czu0119u015bu0107 zu00a0nich, przy ograniczonej liczbie widzu00f3w, wu00a0miesiu0105cach, kiedy sytuacja epidemiczna wydawau0142a siu0119 opanowana. Jesienne miesiu0105ce przyniosu0142y kolejne zamkniu0119cie iu00a0branu017ca nadal trwa wu00a0zawieszeniu. Na powru00f3t do normalnego funkcjonowania u2013 wu00a0zwiu0105zku zu00a0rozpoczynaju0105cu0105 siu0119 wu0142au015bnie wu00a0Polsce trzeciu0105 falu0105 pandemii u2013 prawdopodobnie bu0119dzie musiau0142a zaczekau0107 jeszcze kilka lub kilkanau015bcie miesiu0119cy.

u2013u00a0Su0105 artyu015bci, ktu00f3rzy twierdzu0105, u017ce wykorzystali pandemiu0119 na zu0142apanie oddechu czy nagranie pu0142yty, na ktu00f3ru0105 wczeu015bniej nieu00a0mieli czasu, ale jest to bardzo mocny strzau0142. Na poczu0105tku wszyscy pru00f3bowaliu015bmy zaistnieu0107, tak jak siu0119 dau0142o: telefonami, Zoomami iu00a0innymi projektami, a potem okazau0142o siu0119, u017ce najgorsze, co spotkau0142o branu017cu0119, to brak perspektywy du0142uu017cszej niu017c dwa tygodnie do przodu. Gdybyu015bmy juu017c dziu015b mogli planowau0107, to wszystko by byu0142o wu00a0porzu0105dku, ale tego przecieu017c nieu00a0wiemyu00a0u2013 podkreu015bla Piotr Metz.

Muzycy iu00a0artyu015bci od miesiu0119cy nieu00a0zarabiaju0105 na sprzedau017cy biletu00f3w, ktu00f3re su0105 dlau00a0nich jednym zu00a0gu0142u00f3wnych u017aru00f3deu0142 przychodu00f3w. Ci, ktu00f3rzy prowadzu0105 dziau0142alnou015bu0107 gospodarczu0105, mogli co prawda skorzystau0107 zu00a0pomocy finansowej przewidzianej wu00a0kolejnych tarczach antykryzysowych, takiej jak zwolnienia zu00a0ZUS czy jednorazowa zapomoga wu00a0wysokou015bci 5 tys. zu0142, ale wiu0119kszou015bu0107 zu00a0nich podkreu015bla, u017ce byu0142a to tylko kropla wu00a0morzu potrzeb iu00a0ponoszonych kosztu00f3w.

u2013u00a0Artyu015bci swoje u017cycie spu0119dzali wu00a0rytm kalendarza koncertu00f3w, tras koncertowych, festiwali. Nagrywali nowe pu0142yty zu00a0reguu0142y jesieniu0105, zimu0105 lub wiosnu0105, by potem, gdy jest ciepu0142o,u00a0pojechau0107 zu00a0nimi na koncerty.u00a0To wszystko zostau0142o zu00a0dnia na dzieu0144 praktycznie zerwane. Myu015blu0119, u017ce wu00a0wielu przypadkach jest to duu017cy dramatu00a0u2013 ocenia dziennikarz.

Pandemia sprawiu0142a, u017ce wu00a0jeszcze trudniejszej sytuacji ekonomicznej znalazu0142y siu0119 teu017c tysiu0105ce pracowniku00f3w backstageu2019owych: du017awiu0119kowcy, ou015bwietleniowcy, pracownicy techniczni, operatorzy kamer, choreografowie, ekipy scenograficzne, kierowcy, ochrona, menedu017cerowie czy osoby zajmuju0105ce siu0119 organizacju0105 koncertu00f3w.

u2013u00a0Oni zu00a0dnia na dzieu0144 stracili wszystko, bo artyu015bci czu0119sto maju0105 jeszcze tantiemy autorskie iu00a0inne mou017cliwou015bci,u00a0u017ceby zaistnieu0107. Natomiast ta branu017ca zu00a0dnia na dzieu0144 stanu0119u0142a wu00a0punkcie zerowym. Mau0142o tego, grozi nam przeju0119cie jej przezu00a0bogatsze podmioty zagraniczne, co byu0142oby tragediu0105u00a0u2013 mu00f3wi Piotr Metz. u2013 Znam juu017c przypadki, kiedy trzeba byu0142o wyprzedawau0107 sprzu0119t czy oddau0107 firmu0119 komuu015b innemu.

Jak podkreu015bla, artystom bardzo doskwiera brak kontaktu zu00a0publicznou015bciu0105, ktu00f3ra czu0119sto motywuje do pracy nad kolejnymi utworami.

u2013u00a0Miau0142em okazju0119 niedawno u015bwiu0119towau0107 jubileusz grupy SBB wu00a0katowickim NOSPR-ze, fantastyczny koncert zu00a0orkiestru0105 symfonicznu0105. Graju0105 10-minutowwy utwu00f3r, ktu00f3ry odgrzebali po latach, orkiestra im towarzyszy, potem nastu0119puje wielki finau0142, crescendo iu00a0zapada cisza. To jest to, czego wu00a0tej chwili wu00a0branu017cy najbardziej brakuje iu00a0na du0142uu017cszu0105 metu0119 branu017ca bez tego moim zdaniem sobie nieu00a0poradzi u2013 przekonuje dziennikarz muzyczny.

Z drugiej strony publicznou015bu0107 taku017ce jest spragniona powrotu do normalnou015bci, tradycyjnych koncertu00f3w iu00a0spotkau0144 zu00a0muzyku0105 na u017cywo. To stwarza szansu0119, u017ce po zakou0144czeniu przymusowego przestoju branu017ca muzyczna mou017ce przeu017cyu0107 prawdziwy boom, co pozwoli jej odrobiu0107 czu0119u015bu0107 strat.

u2013u00a0Jest ogromny gu0142u00f3d u017cywego obcowania zu00a0muzyku0105 iu00a0to po obydwu stronach u2013u00a0mu00f3wi Piotr Metzu00a0u2013 Idzie wiosna. Liczymy na to, u017ce za chwilu0119 jakau015b jasku00f3u0142ka siu0119 pojawi iu00a0wszystko powolutku ruszy,u00a0bo wu00a0tej chwiliu00a0perspektywy su0105 zu0142e.

Wedu0142ug danych firmy doradczej PwC wu00a02019 roku u0142u0105czna wartou015bu0107 sprzedanych wu00a0Polsce weju015bciu00f3wek na koncerty, festiwale iu00a0wydarzenia muzyczne wyniosu0142a 155 mln dol. Na koniec 2020 roku eksperci prognozowali au017cu00a060-proc. spadek do 50 mln dol. Podobny spadek branu017ca zanotuje na cau0142ym u015bwiecie. W raporcie u201eGlobal Entertainment & Media Outlook 2020u20132024u201d PwC szacuje, u017ce tempo odbudowy bu0119dzie uzaleu017cnione od poprawy sytuacji epidemiologicznej, ale przychody zu00a0tytuu0142u sprzedau017cy biletu00f3w nieu00a0osiu0105gnu0105 wu00a0Polsce wartou015bci zu00a02019 roku jeszcze przezu00a0co najmniej trzy lata. Wedu0142ug pau017adziernikowych prognoz wu00a0tym roku maju0105 one wynieu015bu0107 ok. 93 mln dol.